1111����������� �� ��������� �������� "1�-�������: ���������� ������"

 1. �������������� ����� �� ������������ �������� "1�-�������: ���������� ������" � �������� ������� ������ �����.

 2. ����������� ������� � ��������� �������� "1�-�������: ���������� ������". ���� �� �������������� ������� �� ��������� �������, ��������������, ��� �� ������������� ����������� ����������� ����������� ��������.
  • ���� ����������, ���������� Apache � ��������� ��� ��� ������ � PHP. ����������� ����������� �������� �������� ������� Apache ������ 1.3 (������� �������� ����� � ���-�������� IIS) � ���� � PHP ������ 5.0.0 � ����.
  • ���� ����������, ���������� ����������� ���� (MySQL ������ 5.0 � ���� ��� Oracle ������ 10g � ����, MSSQL 2008 � ����).
  • ��� ��������� Oracle-������ �������� �������������� � ������� ���������� ����� Oracle 10g (��� ����) � �������� ������ ������������ (������ ������������ ����� ������� � �������� ���������).
  • ��� ��������� MSSQL ������ ��������� � ������� ��������� ODBC.
  • ���� �� ������������������ �������, �� �������� �������� ���� �� ������.
  • ���������, ��� �� ����� ���� ������������� 10 �� ���������� ��������� ������������ ��� ������ ������� ����������.

 3. �������� �������� http://<��� ����>/index.php � ��������, ������� ������ <��� ����> �� �������� ����� ������ �����.

 4. �������� ����������� ������� ���������.

  ������ ��� ��������� (������ ���������):

  ������ ��������� ��������, ����� ���������� � �������� � ��� ���������.

  ������ ��� ��������� (������������ ����������):

  ��������� ����� ������������� ����������. �� ������ ������������ � ������������ ����������� � ������� ��� �������.

  ������ ��� ��������� (����� ����):

  • ������������ ����: E��� �� ������ �������, ������� ���������� � ������ ������������ ����. ���� �� ������� ������� ��� ������������, �� �������� �������� ������ DEMO.
  • ����� ����: ����� ���� ������ ������ ������������� � ����������� �� ����������� ������������� �����. ����� ����������������� ���� ������ �������� ������������ ���������� � ����� �������� � ��������� ��� ������ ������������������� �����.

  �������� ��������: ��� ��������� �������� �������� ��������, ��� ���� ������ MSSQL ����� �������� ��� ������ � ��� ������, ���� � ������� ��������� ��������� ODBC. ��� ������ ���� ������ Oracle ���������� ������� ���������� OCI8 (� ������ ����� php_oci8.dll). ���� ������� �� ������������� ��������� �����������, �� ���� ������ MSSQL � Oracle ����� ����������.

  ��� ��� ������ Oracle � MySQL �������� ��������� UTF-8. ��� �� ����������� ���������� ������ � ���� ���������� � ��������� UTF-8.

  ��������� ��� ��������� (��������������� ��������):

  �������� ������� �� ������������ ����������� ����������� �����������, � ����� ������������ �� ��������� ������� ��� ����������� ������ �����.
  ���� ���� ������� �� ������������� ����������� ����������� �����������, �� ������ ������ �������� ��������� �� ������ (������� ������), ����������� ��������������. ����� ��������� �������� �������������� ��������� �� ��������������� ������� � ���� ��������. �� �� ������� ���������� ��������� �������� �� ���������� ����������������.
  ���� ���� ������� �� ������������� ��������������� ���������� �������, �� ���������� ����������� ��������. ������ ����� �������������� ����������� � ���� ��������. ������ ����� ��������� ������������� �������� ������� � ������������ � ���������������� ����������� (� ����������, ��������� ��������� ������� ����� � ����� �������� ����� ���������������� ������).

  ����� ��� ��������� (�������� ���� ������):

  �������� ������������� �����, �������� ����������������� ����� ���������� � ����� ������, �������� ������ � ���� ������.

   ��� MySql:

   • ������: ������, �� ������� �������� ������� ���������� ������ ������. ��� ���������� ����� ������ �������� localhost.
   • ������������ ���� ������: ������������� ����������: ��������� �� ������ ������������ ���� ������ � �������� ��������� ��� ������������ ������ ������������� ������������.
   • ��� ������������: ��� (�����) ������������ ���� ��� ������� � ���� ������.
   • ������: ������ ������������ ��� ������� � ���� ������.
   • ���� ������: ������������� ����������: ��������� �� ����� ���� ������ � �������� ��������� ��� ������������ ������������.
   • ��� ���� ������: ��� ���� ������, � ������� ����� ���������� �������.

    �������� ��������: ���� � �������� ��������� ���������� ������� ������ ������������ ��� ����� ���� ������, �� ��������� ������ "�����" � "������" �������������� ���� ������.

    �������� ��������: ��� � ������ �������������� ��� ������� � ���� ������������ ������ � ������ ��������� � �������� ���� ������ � ������������ ���� ������. ��������� ��������� �� ����������� � �������.

   • �����: ����������� ����� �������������� ��� ����������� � ���� ������.
   • ������: ����������� ������ �������������� ��� ����������� � ���� ������.
   • ��� ������ ���� ������: �������� ����������� ��� ������. ��� ������, �������� �� ������������, �������� � MySql ������� � ������ 4.0

   ��� Oracle:

   • ������ ����������: � ��� ���� ����� ������ ���� ��� ���������� ���������� Oracle (instance), ���� ��� ������ � ����� tnsnames.ora, � ������� �� ������ �����������. ������ ����� ���������� ���������� Oracle: (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 000.000.0.00)(PORT = 0000)))(CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME = BX))).
   • ������������ ���� ������: ������������� ����������: ��������� �� ������ ������������ ���� ������ � �������� ��������� ��� ������������ ������ ������������� ������������.
   • ��� ������������: ��� ������������ ���� ������ ���� Oracle.
   • ������: ������ ������������ ��� ������� � ���� ������.

    �������� ��������: ���� � �������� ��������� ���������� ������� ������ ������������, �� ��������� ������ "�����" � "������" �������������� ���� ������.

    �������� ��������: ��� � ������ �������������� ��� ������� � ���� ������������ ������ � ������ ��������� � �������� ������������ ���� ������. ��������� ��������� �� ����������� � �������.

   • �����: ����������� ����� �������������� ��� ����������� � ���� ������.
   • ������: ����������� ������ �������������� ��� ����������� � ���� ������.

   ��� MSSQL:

   • DSN: ����������� ������ ���������� � ��������, �� ������� �������� ������� ���������� ������ ������ (����). ���������� � ������ ���������� ����� ������� ��������� ��������, ������� ������������ ��� ����������� � ��� �������. ����������� ����� �������� � ������ ���������� ��� �������������, ������ � ������ ���������.
    ����������: ��� ������� ������ ���������� ������ ����� ������� ������ ������������� ��������� ��� ����������������� DSN (�������������� ���������� ������� ������ ����������).
    ��� ���������� ������� (������� ��������������� �� ��� �� ������, ��� ����������� ����) �������� ������ ����� �������� localhost;
   • ������������ ���� ������: ������������� ����������, ��������� �� ������ ������������ ���� ������ � �������� ��������� ��� ������������ ������ ������������� ������������.
   • ��� ������������: ��� (�����) ������������ ���� ��� ������� � ���� ������.
   • ������: ������ ������������ ��� ������� � ���� ������.
   • ���� ������: ������������� ����������: ��������� �� ����� ���� ������ � �������� ��������� ��� ������������ ������������.
   • ��� ���� ������: ��� ���� ������, � ������� ����� ���������� �������.

    �������� ��������: ���� � �������� ��������� ���������� ������� ������ ������������ ��� ����� ���� ������, �� ��������� ������ "�����" � "������" �������������� ���� ������.

    �������� ��������: ��� � ������ �������������� ��� ������� � ���� ������������ ������ � ������ ��������� � �������� ���� ������ � ������������ ���� ������. ��������� ��������� �� ����������� � �������.

   • �����: ����������� ����� �������������� ��� ����������� � ���� ������.
   • ������: ����������� ������ �������������� ��� ����������� � ���� ������.

   �������������� ���������:

   • ����� �� ������ � ������ �����: �����, � �������� ����� ����������� �����. ����� ������ ���� ������������ ��� ������� ���-������� �� ������. �� ��������� ����� �������� 0777.
   • ����� �� ������ � ������ �����: �����, � �������� ����� ����������� ��������. ����� ������ ���� ������������ ��� ������� ���-������� �� ������. �� ��������� ����� �������� 0777.

  ������ ��������� ���������� ���������� � ����� ������ �� ������ ���������� � ����� /bitrix/php_interface/dbconn.php

  ������ ��� ���������:

  �������������� ���, ����� ������� ������� ���� ������. ������������ �������� ����� ����� �� ������������ ����������. ����� ���������� �������� �������� ���� ������ ������� ������������� �������� � ���������� ����.

  ������� ��� ��������� (��������� �������):

  ��������� �����, �������� ������� �������������� �����. ��� ���� �������� ����� �������� ��� ������� ��������� � ���������� ������. ����� ��������� ������� �� ������� ������� �������������� ������������� � ������� ����������� ����.
  • �����: ����� (���) �������������� ����� ��� ����� � ���������������� ������ �����. ����� ������ ���� �� ������ ���� ��������. ����������� � ������ ������ ��������� ����� � �����.
  • ������: ������ �������������� ����� ��� ����� � ���������������� ������ �����. ������ ������ ���� �� ������ ����� ��������. ����������� � ������ ������ ��������� ����� � �����.
  • ������������� ������: ������� ������ ��� ��� ��� �������� ������������ ������.
  • E-Mail: ����� ����������� ����� �������������� ����� (Email).
  • ���: ��� �������������� �����.
  • �������: ������� �������������� �����.


  ����� �������� ������� �������������� ������� �������� � ������� �������� ����-�����.


 5. �������� ����������� ������� ���������.

  �������� ��������: ������ "������" � ������� �������� ����� � �������� ����������� �������� �� ��������. ��� ����� ����� � ������ ������� ������� �� ���������������� ������

  ������ ��� ������� :

  �� ������ ���� ���������� ������ ������� ��� ������ �����. ������� ���������� ������� �����������, �������������� ����������� �� ������� �������� �����, � ����� �������� �����������.

  ������ ��� ������� :

  �� ������ ���� ������ ������� ���������� �������� ����� ��� ���������� �� ������ ���� ������� ������� �����. ��� ������ ����� �������� ������������ ������ �������� �����.

  ������ ��� ������� :

  �� ������ ����� �������� �������� ������ �����, ������ � �������.

  ��������� ��� ������� :

  �� ������ ����� ���������� �������, ������� ���������� ��� ������������ �����.

  �������� ��������: ���� ����� ������ �� ���� ��������, �� ����� ����������� ������ ������� ��������, �������� ����������� � �����. ������������ ����� ���������������� ������ ����� ��������� ������ �������� � ������������ ������ ������� � ������� ������ �����.


  ��������� ������ ������� :

  ����� ���������� ��������� ��������� ���������� �� �������� ���������� ������ ������� �������� �����.

 6. ���� ��� ����������, ��������� �������������� ��������� �������
  • ��� ������ ���������� ��������� CSV ���� � ������� �� �������� IP � �������. ��� ����� ������� �� �������� �������� ������ ���������� (����� ���� "���������", ���������� ���� "������ ����������")
  • �������� � ���� .htaccess � ����� ����� ���������

   php_flag session.use_trans_sid off

   ��� ���� ����� ��������� ����������� �������������� ������ � ������ �� �����. ��������� ���� ��������� ����� �� �������������� ����� ������� Apache.
  • �������� � ���� .htaccess �� ����� ����� ���������

   ExpiresActive on
   ExpiresByType image/jpeg "access plus 3 day"
   ExpiresByType image/gif "access plus 3 day"

   ��� ����, ����� �������� ����������� �����������. ��������� ���� ��������� ����� �� �������������� ����� ������� Apache.

��������� ������ ������������ � ������� �������� �� ������ http://www.1c-bitrix.ru© 2002 �������, 2007 1�-�������   www.1c-bitrix.ru | ������������